• Home News Монголын шилдэг Э-Спорт авяастнууд PUBG MOBILE Pro League өмнөд азийн хаврын аялалаа эхлүүлж байна

Монголын шилдэг Э-Спорт авяастнууд PUBG MOBILE Pro League өмнөд азийн хаврын аялалаа эхлүүлж байна

Posted 04 Apr-2022 10:02 AM by Rachana | 228940


2022 ¾½´ ±¾»¾… ‚¼†½ ±ƒŽƒ PUBG MOBILE Pro League South Asia Spring (PMPL) ‚¼†½´ œ¾½³¾» £»‹½ ˆ¸»´³ Esports ‚°¼¸‡¸´ ƒ» ¾½‹³ ‚©»©©»¶ ±°¹³°° ‚ƒ» ½ ´©©²´¯³ °´ ˆ¸½ °²°³ƒƒ´ ‚©©… ±¾»½¾. ¨¼½©´ ·¸¹½ ˆ¸»´³ PUBG MOBILE °²Š° ‡°´²° ½Œ ¨¼½©´ ·¸¹½ PMPL-¸¹½ °²°³° ±¾»¶ 150,000 ´¾»»°‹½ ˆ°³½°»‹½ °½‚°¹ ‚¼†½ ³´³ ¾½†³¾¹ Ž¼.

PMPL ½Œ ½ ¾½‹ … œ¾½³¾» ƒ», ¨¸ ›°½º°, µ¿°»‹½ ‚°¼¸‡¸´ °²°³‹½ ‚©»©© ©©»´©¶, ½³ ƒ´°°³¸¹½ ˆ°»³°»‚‹³ ·¾…¸¾½ ±°¹³ƒƒ»°… °¶. PMPL-¸¹½ ¾½³¾½ ˆ°»³°ƒƒ»°… ‚¼†½´ ƒ¸³´°½ ±°³ƒƒ´ 2021 ¾½´ PUBG MOBILE ‚¼†½¸¹ ˆ¸»´³ ±°³ƒƒ´‚°¹ …°¼‚ ±°³° ƒƒ´°»‚°¹ PMPL ±°³ƒƒ´‹³ ¾ƒƒ»°½. ¥¯‡‚¹ ©©»´©©½¸¹ ´°°° 1 œ¾½³¾» ±°³ ©½³©©½ ƒ»¸»‹½ ³¯¹†‚³»´ ƒƒ¸»°½ 3 ˆƒƒ´ ƒ¸»³‹½ ´°³ƒƒ ±°¹ ƒƒ¸° ¾»¶, ±°¹ ƒƒ¸° ¸»…¸¹»². ­½ ½Œ œ¾½³¾»‡ƒƒ´‹½ ½¸¹‚ ‚¾¾³ 4 -´ …¯³½ ±©³©©´ ½ ¶¸»¸¹½ PMPL ¨¼½©´ ·¸¹½ 20-¸¹½ †³ ³°°½ ±°¹½°. ¨¼½©´ ·¸¹½ 2022 ¾½‹ ŸœŸ›-´ ©©»´©… 4 œ¾½³¾» ±°³ƒƒ´ ½Œ STALWART ESPORTS, SEAL ESPORTS, IHC ESPORTS, SAVAGE ESPORTS Ž¼. 

PMPL ¨¼½©´ ·¸ 3- °‹½ 29-½´ ½»‚ …¸¹¶, ´©²©½ ´¾»¾¾ …¾½¾³ ¯³»¶¸»½. ”¾»¾¾ …¾½¾³ ±¯ 20 ±°³ 16 ±°³°° ±¯´… ‚ ´¾»¾¾ …¾½¾³¸¹½ ƒ¿µ °¼°»‚‹½ ©´¯¯´´ ½ ±°¹°½´ ‚ƒ»°»´°… ±¾»½¾. ”©©² ´… ´¾»¾¾ …¾½¾³‚ „¸½°»‹½ ‚¾³»¾»‚ ´ƒƒ°½‹ ´°°° ±¯… ´¾»¾¾ …¾½¾³‚ …ƒ¸¼‚»°³´°½ ¾½¾¾³ 2022 ¾½‹ °²°³° …½ ±¾»¾…‹³ ˆ¸¹´… ±¾»½¾.


­-¡¿¾‚ ½Œ œ¾½³¾», ¨¼½©´ ·¸¹½ ¾½ƒƒ´‹½ º¿¾½µ½†¸°»Œ ©©»‚¸¹³ ©´© ±¯ ¸»¯¯ ¾»¾½ ‚¾³»¾³‡‚¾¹ ½³´¶ ±°¹³°°³ …°»°°. PUBG MOBILE ±¾» œ¾½³¾» £»‹½ …°¼³¸¹½ ‚¾¼ Esports ³°‡¸³, Esports-¸¹½ ³¾» ¶¾»¾¾‡ ½°‹½ ½³ Ž¼. ¢¾³»¾¾¼ ½Œ ¸… …¼¶½¸¹ ±°³°° °¶¸»»°…, ³° ½¯´½¸¹ ·¾…¸†ƒƒ»°»‚, ‚°‚µ³¸¹½ ‚³»³ ˆ°°´´°³. PUBG MOBILE ½Œ ·¸´ ¸……½ ©©»‚ °¶¸³»°³´°¶ ±°¹°½ ±©³©©´ 2022 ¾½‹ ·¸¹½ ½°°´°¼´ ¥°½¶¾ƒ …¾‚¾´ ±¾»¾½ Esports ¼µ´°» °³° …¼¶ ±¾»³¾½ ¾½³¾³´¶. ‘°³ƒƒ´ ½Œ °¼Œ´ ¯»´…, ±°¹»´°°½‹ ‚°º‚¸º¸¹³ ‚½†²¶¯¯»…, ±¸µ ±¸µ½¸¹… ´°²ƒƒ ‚°»‹³ °ˆ¸³»°… ‘‚¾¹ ±©³©©´ ƒ» ‚°»‹³ ´´ …³‚ ½Œ ´°¼¶ƒƒ»¶ ±°¹… ‘‚¾¹. 
Tencent º¾¼¿°½¸¹ PUBG MOBILE Esports ½Œ ±¯ ½ƒ‚³¸¹½…°° Esports º¾¸‚µ¼¸¹³ ±…¶¯¯»… ·¾¸»³¾‚¾¹ Ž¼. ®¯½¸¹ ¯ ´¯½´ PMPL ½Œ ¿¾‚‹½ ©©»´©©½¸¹ ¾‡½‹ ‚ƒˆ»°³°, ‚¾³‚²¾‚¾¹ ±°¹´»‹³ °¹¶ƒƒ»°… ·¾¸»³¾¾ ¶¸»¸¹½ ¼©‡»©³©© °¶¸»»°½°. PUBG MOBILE Esports ½Œ PMPL Ÿ°º¸‚°½, PMPL „¸º¸¹³ …»¯¯»½ ±¯ ½ƒ‚³¸¹½ ¯¹» °¶¸»»°³°°³ ©³©¶¯¯»½ ½Œ ¸»¯¯ …¯‡‚¹ ¾½¸…¾³‡´‹½ …»…³ …©³¶¯¯»… ·°¼‹³ ‚°²Œ¶. ®¯½¸¹ ¾¾½´ PMNC ±¾»¾½ ‘¯ ½ƒ‚³¸¹½ †¾¼‹½ ‚¼†½¸¹³ ƒ°³ˆ»ƒƒ»°… ½Œ PMPL-¸¹½ ¯¯´ …°°»³‹³ ½½, ¾¾½ ½ƒ‚³¸¹½ ±¾»¾½ ±¯ ½ƒ‚³¸¹½ ¾»¾½ ‚¾¾½‹ PUBG MOBILE Esports ½Œ ´³ …¾‘ ‚¼†½¸¹ ¯µ †³ ‚°²¸… †³¸¹³ … ±¯…¸¹ °³° …¼¶½¯¯´´ ¾¾»†¾². ®¯½‚¹ …¾»±¾³´ƒƒ»°½ PUBG MOBILE º»ƒ±‹½ ½»‚‚¹ ‚¼†½ ½Œ ©¼½©… "PMPL-¸¹½ ¯¯´ …°°»³°" -‹½ ©¼½©… ±°¹ ƒƒŒ‚°¹ ·©‡¸»´©¶ ±¯ ½ƒ‚³¸¹½ ¾½¸…¾³‡´‹½ ±¾»¾½ …°³° ƒ‚°»‡¸»³°°½‹ ‚¼†½´ ˆ¸»¶½. 

PMPL ±¾» Esports °…¸»³° ±°‚‹½ ´´ …¼¶½¸¹ ƒƒ»·°»‚ ±©³©©´ ‚¾³»¾³‡¸´ ±¯ ½ƒ‚³¸¹½ …°¼³¸¹½ °¹½ ©©»´©… ‡°´²°‚°¹ ±¾»¶, ˆ¸½ °²°³ƒƒ´‹³ ¯¯»… ·°¼ ´ ƒ ‡°´²°, °²Œ° ‡°´²°°° …°ƒƒ»°½ ±¾»½¾. ²‚¯¯»³¸¹³ œ¾½³¾» £»‹½ ¾¾½ ½ƒ‚³¸¹½ ±°³ƒƒ´‹½ ½¸¹³¼¸¹½ ¼´»»¸¹½ ¿»°‚„¾¼ƒƒ´‹½ …°¼‚ ²°½ …ƒ²¸¹½ ½¸¹³¼¸¹½ ¼´»»¸¹½ …³» †°†°³´°… ±¾»½¾. ­½…¯¯ ‚¼†½ ½Œ ¨¼½©´ ·¸¹½ ±¯… ©©»´©³‡ ±¯ ½ƒ‚³ƒƒ´°´: œ¾½³¾», µ¿°», ¨¸ ›°½º° ·³ ƒ»ƒƒ´°´ †°†°³´°… ±¾»½¾.

Tags:

esport, pubg, tournament, mobile, league Cheap Press Release Distribution Site, Free Press Release Site, Free Press Release Distribution, Free Press Release, Free Press Release Distribution Services

Company Information

Company Name Contact Person Contact Number Email Id Website Address
PUBG MOBILE 072 330 0036 jamien@prwiresl.com https://gamer.lk/

Other Sports Related Press Release News

SkyView Partners Announces Sponsorship of NASCAR Xfinity Driver Tommy Joe Martins Free

SkyView Partners, a correspondent lender dedicated exclusively to supporting the growth of independent and registered investment advisors, is proud to...Read More


Registration for the RUN! GEEK! RUN! 5K set for September 27, 2020 is now open Free

Registration is now open for the 13th annual RUN! GEEK! RUN! 5K. The race will take off in Alexandria, Virginia, on September 27, 2020 at 8:30 a.m. Th...Read More


Grab Best Athletic Tapes to Meet Your Sports Performances Free

There has been massive usage of Kinesiology tape to add an extra layer of support to muscles and joints that require it. If you are undergoing with IT...Read More


Rely on the Best Sports Tape Supplies for Conferring Performance Free

Sports Tape Wholesalers Australia Inc8/258 Diamond Creek RoadGreensborough, VictoriaAustralia, 3088Contact: 0407 350 113E-mail: sales@sports...Read More


The New Face of Fantasy Sports World of PlayerzPot. Bhuvneshwar and Smriti Mandhana associated officially with PlayerzPot Free

Bhuvneshwar Kumar and Smriti Mandhana are associated with the Playerzpot family now. They have been picked as a brand ambassador of Fantasy Sports App...Read More